Makalelerim

  1. Güney, A. (2006), “Medeniyetler Çatışması mı Sınıf Çatışması mı? Ya da Ibn-i Haldun Versus Huntington”, Folklor ve Edebiyat, Cilt:12, sayı:46, s. 225- 236, (2006).
  2. Güney, A., “Postmodern İdeoloji, Siyasetten Arındırma Süreci ve Türkiye’de Siyaset”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 61., Ocak –MarT, No: 1. s. 175-200. (2006).
  3. Güney, A., “Toplumsal Bilimlerde Yöntem ve Yeni Yönelimler”, Folklor ve Edebiyat, Cilt:13, sayı:49, s. 95-104, (2007).
  4. Güney, A., “Mali Aristokrasi ve Küçük Burjuvazinin Dayanılmaz İttifakı”, Toplum ve Demokrasi, Sayı: 8-9-10, 2010, s. 75-94. (2010).
  5. Güney, A., “Resmi Milliyetçilikten Popüler Milliyetçiliğe Geçiş: 1960 Sonrası Türk Sineması Üzerine Bir Deneme”, Doğu Batı, Kasım-Ocak , Sayı 39., ss. 209-229. (2007).